Početna

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja „Caption this“ (u daljnjem tekstu „Pravila“)

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja „Caption this“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka
d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu „Priređivač“).
Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 13.6.2023. godine na internetskoj stranici
https://zabavno-lice-rajcice.podravka.hr/.

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za
potrebe provođenja Nagradnog natječaja, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i
obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika
Nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli
te da ih prihvaćaju.

Priređivač zadržava pravo na dopune i izmjene ovih Pravila tijekom Nagradnog natječaja te se obvezuje
da će o svakoj njihovoj izmjeni ili dopuni sudionike obavijestiti objavom na internetskoj stranici
https://zabavno-lice-rajcice.podravka.hr/. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika
o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Nagradnog natječaja je „Caption this”. Nagradni natječaj se održava od 13.6.2023. godine do
7.7.2023
. godine u 23:59:59 h na internetskoj stranici https://zabavno-lice-rajcice.podravka.hr/.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati potrošače na potrošnju proizvoda pod robnim žigom Podravka,
ojačati povezanost s korisnicima kroz promoviranje proizvoda te promovirati kanal Priređivača
Podravka koji se koristi u marketinške i druge svrhe.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Pravo sudjelovanja nemaju oni zaposlenici Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi
njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) te treće osobe koje su izvršitelji obrade
podataka za Priređivača, koji su direktno uključeni u pripremu samog Nagradnog natječaja, odnosno
odabir dobitnika.

Ukoliko se prilikom odabira dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u Nagradnom
natječaju sudjelovala osoba koja nema pravo sudjelovanja temeljem ovih Pravila, taj će dobitnik biti
zamijenjen drugim dobitnikom.

Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih
uvjeta.

Članak 5. – Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na internetskoj stranici
https://zabavno-lice-rajcice.podravka.hr/ osmisliti i napisati caption, odnosno naslov, koristeći maksimalno 100 znakova, za fotografiju koja mu se prikazuje na ekranu. Na kraju sudionik mora unijeti
svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, adresu i kućni broj, te mjesto i
poštanski broj) kako bi uspješno završio prijavu.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 7.7.2023. godine u 23:59:59 h automatski
ulazi u bazu iz koje će biti nagrađeno ukupno 20 (dvadeset) sudionika.

Prijave pristigle nakon navedenog termina nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Svaki
sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom.
Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će
prijava za sudjelovanje biti smatrana nevažećom.

U slučaju da ista prijava bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnom
natječaju imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili
nepotpun uvjet za sudjelovanje, a odabran je kao dobitnik nagrade, takav će dobitnik biti smatran
nevažećim pri provjeri te mu nagrada neće biti dodijeljena.

Članak 6. – Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog
natječaja:

  1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
  2. Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
  3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
  4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 7. – Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od ukupno 20 (dvadeset) nagrada:
20x Podravka Ketchup torba + ručnik za plažu

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnike odabire stručni žiri Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana. Članovi žirija bit će odabrani
među zaposlenicima Priređivača i zaposlenicima vanjskih suradnika Priređivača.
Kriteriji za odabir dobitnika: najkreativniji prijava u nagradnom zadatku, prema mišljenju većine
članova žirija.

Odabir dobitnika nagrada obavit će se do 14.7.2023. godine. U obzir ulaze sve prijave pristigle do
zaključno 7.7.2023. godine u 23:59:59 h. Obavezno će biti provjereno jesu li ispunjeni uvjeti
sudjelovanja iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine
definirane u članku 7. ovih Pravila.

Članak 9. – Prava na sadržaju prijave/odgovora

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo
vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno,
vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave,
za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne promocije ili

kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade. Sudionici/dobitnici su
suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim iskorištavanjem odnosno
uporabom sadržaja prijave tamo gdje njihova moralna prava u odnosu na takav sadržaj postoje.
Sudionici/dobitnici jamče da njihov sadržaj prijave nije prethodno objavljen ili iskorišten u bilo kojem
dijelu te da kreativni odgovor ne sadrži materijale zaštićene autorskim pravima, da je njihovo izvorno
djelo, da nije u cijelosti ili djelomično kopiran od bilo koje treće strane i da imaju sva ovlaštenja
dodijeliti ta prava.

Članak 10. – Obavještavanje dobitnika i objava rezultata Nagradnog natječaja

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici https://zabavno-lice-
rajcice.podravka.hr/
 najkasnije 21.7.2023. godine. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime s kojim se sudionik prijavio na Nagradni natječaj te njegova zvučna prijava. Priređivač će kontaktirati
eventualne dobitnike te ih obavijestiti o osvojenoj nagradi telefonskim putem ili elektroničkom
poštom, sukladno podacima kojima Priređivač raspolaže temeljem prijavne forme. Priređivač ne snosi
nikakvu odgovornost u slučaju netočne ili promijenjene e-mail adrese ili telefonskog broja koju je
sudionik naveo u prijavnoj formi. Ukoliko se bilo koji od eventualnih dobitnika ne javi u roku od 7 dana
od pokušaja kontaktiranja, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na
Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja.

Članak 11. – Identifikacija dobitnika nagrada

Svi dobitnici dužni su, isključivo na zahtjev Priređivača, prilikom preuzimanja nagrade svoj identitet
potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom ili važećim identifikacijskim dokumentom
jednog od roditelja, u protivnom gube pravo na nagradu. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti
nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu
i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja.

Članak 12. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnicima će nagrade biti dostavljene na kućnu adresu u roku od 45 (četrdesetpet) radnih dana od
objave rezultata Nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 45
radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 (petnaest) dana ne javi da nagradu
nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni
rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog
objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti
isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za
zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik
obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili
zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu).
Nagrada je neprenosiva.

Članak 13. – Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u
Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime javno objave na internetskoj stranici
Priređivača https://zabavno-lice-rajcice.podravka.hr/ na temelju legitimnog interesa Priređivača.
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i
objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno dijele s trećim stranama (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka i dokaza o sudjelovanju u Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje 12 (dvanaest) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja. Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti
ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu
podataka: dpo@podravka.hr.

Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa
sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000,
te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja
Nagradnog natječaja i nakon, a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je
dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu
ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo, u slučaju
hakerskog napada na internetsku stranicu https://zabavno-lice-rajcice.podravka.hr/, zaraze
računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog
kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje,
sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja. Sudionici će o prekidu
Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača te se smatra da su
upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 15. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u
Koprivnici.

Članak 16. – Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja u Nagradnom natječaju kao
ni za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano nečim izvan razumne kontrole
Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu
mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ovog
Nagradnog natječaja i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni.
Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u
elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.

Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim
Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju
prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem
drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 13.6.2023. godine, PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički, Marketing

Postavke